Permakultúrny dizajn

Permakultúrny dizajn

Najdôležitejšie vstupy pre našu prácu sú vaše zámery s používaním pozemku, súčasný hmotný stav miesta a odporúčania permakultúrneho dizajnu. Keďže existuje nespočetné množstvo schodných riešení pre každú záhradu, primárnym ukazovateľom sú vaše potreby a požiadavky. Od nich sa odvíja prvotná voľba štruktúr a rastlín na pozemku. Ich umiestnenie sa riadi sektormi zistenými mapovaním, ich vzájomnými vzťahmi a efektívnym trasovaním pohybu na pozemku.

Mapovanie

Mapovanie

Aby sme dokázali čo najlepšie prispôsobiť návrh vašej lokalite, nenavrhujeme záhrady len na papieri, ale návrhu predchádza dôkladné mapovanie daností vášho pozemku. Mapujeme tvar, sklon a orientáciu terénu, množstvo a pohyb vody, smer a silu pravidelných prúdení vzduchu, slnečnosť a dĺžku dňa, vplyv vonkajších rušivých výhľadov a zvukov a hľadáme „silné“ miesta na pozemku.

Terén

Terén

Tvar, strmosť a orientácia terénu sú dôležité informácie pri návrhu pozemku. Tvar terénu ovplyvňuje smer vetra, tok a miesta zastavenia vody pri zrážkach. Orientácia terénu určuje východ slnka a počet slnečných hodín.
Na pozemku zväčša navrhujeme terénne úpravy ako vyrovnávanie častí pozemku pre spoločenské využitie, terasovanie zabraňujúce erózii a ďalšie úpravy týkajúce sa hlavne vody – jazierka, vsakovacie kanály, drenáže.

Voda

Voda

Voda je podobne ako oheň dobrý sluha ale zlý pán. Preto je vhodné odhaliť riziká záplav a prispôsobiť im dizajn. Na druhej strane je možné znížiť riziká sucha prácou s vodou na pozemku a jej rozumným využívaním. Kde nie je voda, tam nie je život, preto sa snažíme využiť vodu čo najefektívnejšie.
Riešime zdroje vody (strechy, chodníky, cesty, studne, vodovod), uskladnenie vody (nádrže, sudy, jazierka) a distribúciu a transport vody (svejly, zavlažovacie kanály, dažďové záhrady, drenáže, automatická závlaha).

Vietor

Vietor

Sila a smer vetra je dôležitým ukazovateľom pri návrhu pozemku, pretože vietor dokáže ovplyvniť, prípadne aj zrušiť, vaše aktivity na pozemku. Je teda vhodné poznať pravidelné prúdenie vzduchu aby bolo možné ho využiť.
Častým riešením upravujúcim prúdenie vzduchu sú vetrolamy, ktoré dokážu vietor presmerovať a spomaliť, čím vytvoria kľudovú zónu. Zároveň je možné pomocou vetrolamov koncentrovať silu vetra napr. na pohon menšej veternej elektrárne.

Slnko

Slnko

Bez slnka nie je fotosyntéza a bez fotosyntézy nie sú rastliny. Slnko je základom životodarnej sily pre všetky rastliny a živočíchy, no slnko dokáže vysušiť pôdu a odpariť rovnako dôležitú vodu. Slnko nám poskytuje pohodu v zime, no v lete máme radšej tieň.
Výsadba, výstavba i terénne úpravy pozemku by mali brať do úvahu orientáciu voči svetovým stranám a teda i voči slnku. Vysoké stromy by nemali zatieniť slnkomilnú zeleninu, no v lete môžu vytvoriť tieň pre vonkajšie posedenie, alebo príjemne zatieniť celý dom.

Výhľad a zvuk

Výhľad a zvuk

Navrhujeme a realizujeme pozemky preto, aby na nich mohli žiť ľudia. Každý človek vníma svoje okolie a okrem pozitívnych vnemov prijíma aspoň podvedome aj negatívne vnemy. Na pozemku môžu tieto vplyvy znamenať napríklad výhľad na smetisko alebo zvuk neďalekej železnice.
Vetrolamy, živé ploty, orientácia stavieb a pod. sú najčastejšími prvkami zabraňujúcimi nežiadúcemu výhľadu a zároveň tlmiacimi nežiadúci ruch.

Genius loci

Genius loci

Každé miesto má svoje silné a slabé zákutia. Možno je to fyzikálne zmerateľná veličina, možno je to komplex nespočetného množstva faktorov. Snažíme sa tieto silné miesta intuitívne odhaľovať a využiť ich tak, ako „si samé pýtajú“.
Snažíme sa ducha miesta vytvárať kde je to možné. Ohniská, posedenia, jazierka a iné výrazné prvky sú centrami, v ktorých sa sústreďuje väčšina energie z celého pozemku. Od ich prevedenia závisí prvý dojem pri vstupe na pozemok, aj pocit pri dlhodobom zotrvaní.